Oct
31
2015

การให้ความช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด

การนำสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็น สุนัข แมว นก กระต่าย ปลา ฯลฯ ที่ผู้เป็นเจ้าของไม่สามารถเลี้ยงดูต่อไปได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม แล้วนำไปปล่อยในสถานที่ต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ,วัด ,โรงเรียน,โรงพยาบาล ฯลฯ ถือว่าเป็นการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบในชีวิตของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ และเป็นสิ่งที่สังคมไม่ควรมองข้ามอีกต่อไป เนื่องจากในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่ามีโครงการช่วยเหลือสัตว์เร่ร่อนจรจัดอยู่บ้างพอสมควร แต่ก็ไม่สามารถรองรับหรือช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นไม่ว่าเราจะมองไปทางไหน ก็มักจะเห็นสุนัขจรจัดอยู่ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ การให้ความช่วยเหลือลูกสุนัขที่ถูกนำมาทิ้งมาให้การเลี้องดูและหาบ้านใหม่ให้สุนัขเหล่านี้ ปัญหาการทิ้งลูกสุนัขมีจำนวนมากขึ้นทุกปี เนื่องจากเจ้าของสุนัขไม่ใส่ใจในการทำหมันสุนัขตัวเมีย เมื่อสุนัขมีท้องคลอดลูกไม่สามารถดูแลได้ก็จะนำไปทิ้ง เนื่องจากที่กล่าวไว้ข้างต้น สุนัขหนึ่งคู่สามารถผลิตลูกสุนัขได้เป็นจำนวนมากถ้าเราไม่ทำหมันจำนวนของประชากรก็จะเพิ่มทวีคูณซึ่งก็เป็นปัญหาของสังคมที่ทุกคนควรให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการให้ความรู้แก่ชาวบ้านถึงความสำคัญของการทำหมัน การนำอาหารไปเลี้ยงสุนัขที่วัดและช่วยเหลือในการบริจาคอาหารให้กับสุนัขที่วัดเพื่อเป็นการลดภาระของพระสงฆ์ที่มีสุนัขที่ต้องเลี้ยงดูเป็นจำนวนมาก เพื่อให้สุนัขได้มีอาหารกินเพียงพอ ไม่อดอยาก ในความเป็นจริงแล้วถึงแม้เราจะไม่สามารถรับอุปการะสุนัขได้ แต่การช่วยเหลือสุนัขที่ยากไร้ขาดโอกาสนั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบ อย่างเช่นเรื่องง่ายๆที่คนเลี้ยงสุนัขทุกคนสามารถทำได้อย่างการแบ่งปันของเหลือใช้จากสุนัขที่ตนเองเลี้ยงไปให้กับสุนัขที่ขาดโอกาส เพราะหากจะสังเกตให้ดีจะพบว่าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของสุนัขของเรา ไม่ว่าจะเป็น ชามอาหาร ปลอกคอ สายจูง เบาะนอน ฯลฯ ถูกเก็บเอาไว้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพราะอาจเป็นของที่สุนัขของเราอาจจะใช้ไม่ได้แล้ว ของเหล่านั้นจึงไม่มีประโยชน์อีกต่อไป จะดีกว่าหรือไม่ถ้าหากเรานำของเหล่านั้นมาแบ่งปันให้กับสุนัขยากไร้ตัวอื่นๆให้ได้โอกาสได้ใช้บ้าง เพราะการช่วยเหลือสุนัขยากไร้ขาดโอกาสไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด เพราะบางครั้งเพียงแค่ของเหลือใช้หรือเงินเล็กๆน้อยๆเมื่อรวมกันหลายๆคน หลายๆความร่วมมือก็จะสามารถช่วยหยิบยืนโอกาสให้กับสุนัขที่ยากไร้ได้แล้ว

Comments Off on การให้ความช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด
Sep
22
2015

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน เป็นการรวมกองทุน 3 กองทุนเข้าด้วยกัน โดยมีหลักการสำคัญของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนเพื่อสงวนและรักษาที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจนไว้ไม่ให้ตกไปเป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อไถ่หรือไถ่ถอนที่ดินคืนจากการขายฝากหรือจำนองเมื่อมีพฤติการณ์ว่าสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะหลุดเป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นในที่สุด เพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งผู้กู้ยืมได้นำที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันก่อน หรือขณะทำสัญญากู้ยืมเงิน เมื่อมีพฤติการณ์ว่าสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะหลุดเป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นในที่สุด เพื่อซื้อที่ดินที่ได้สูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ไปเนื่องจากการขายฝาก จำนองหรือการกู้ยืมเงิน เพื่อซื้อที่ดินตามสิทธิแห่งกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืมให้มีรายได้สูงขึ้น การกู้ยืมของเกษตรกรในการลงทุนประกอบการเกษตร เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเพื่อช่วยในการผลผลิต การจำหน่ายผลผลิต สินเชื่อเกษตรอาจเป็นเงินสด หรือสิ่งของ เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช หรือวัสดุเกษตรอื่นๆ โดยเกษตรกรสามารถกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนจากแหล่งสินเชื่อต่างๆ โดยเงื่อนไขการให้สินเชื่อจะแตกต่างกันตามแหล่งเงินทุนและประเภทของสินเชื่อ เป็นการจัดหาเงินทุนจากแหล่งต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาให้กู้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสำหรับใช้เป็นทุนในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเกษตรในด้านทรัพย์สิน วัสดุ และอุปกรณ์การเกษตรที่เกษตรกรยังขาดแคลน เพื่อเพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตรให้มากขึ้น อันเป็นการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกร และช่วยเพิ่มปริมาณสินค้าเกษตรอันเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ สำหรับผู้มีสิทธิขอความช่วยเหลือ ต้องเป็นเกษตรกรที่ยากจนหรือผู้ยากจนหรือเป็นบิดามารดา หรือคู่สมรสหรือบุตรของเกษตรกรที่ยากจนหรือผู้ยากจน โดยเกษตรกรผู้เช่าที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งเกษตรกรที่ยากจนหรือผู้ยากจน กรณีขอกู้เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืม กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จะให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้ เพื่อปลดหนี้สิน ไถ่ถอนที่ดินคืนหรือซื้อที่ดินเนื่องจากหนี้สิน ให้เงินกู้เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืม วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 2,5๐๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ ๕ ต่อปี ผ่อนชำระนานถึง ๒๐ […]

Comments Off on กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
Aug
21
2015

การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านเพื่อการบรรเทาการเงินเหตุฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน

กองทุนหมู่บ้าน เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน และสำหรับการนำไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดีภาพที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถ ในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในด้านการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม เพื่อการแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ในหมู่บ้านและชุมชนเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคมของประชาชนในหมู่บ้าน และยังมีการทำธุรกิจชุมชนขึ้นมาเพื่อเป็นการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัตถุดิบที่มีในชุมชนของเรามาผ่านกระบวนการแปรรูปและนำไปสู่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น โดยกระบวนการความร่วมมือกันของชุมชน ทำให้เกิดมีรายได้ ลดความขัดแย้งระหว่างชุมชน ประธานกองทุนยังได้บอกอีกว่า เมื่อมีรายได้เข้าชุมชนแล้วพอถึงกำหนดการชำระหนี้ของกองทุนหมู่บ้านก็ไม่เกิดความขัดแย้งและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำให้คนในหมู่บ้านเกิดความสามัคคีรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม โดยอาศัยการจัดตั้งในลักษณะของสหกรณ์ออมทรัพย์แต่การจัดตั้งดังกล่าวต้องใช้เวลาในการสะสมเงินทุนของสมาชิกให้เพียงพอ เพื่อรองรับความต้องการกู้ยืมของสมาชิกในกลุ่มนั้นๆ ดังนั้นการให้เงินทุนประเดิมจำนวน 1 ล้านบาทจากภาครัฐในโครงการกองทุนหมู่บ้านฯ จึงเป็นการสร้างทางลัดให้ประชาชนในหมู่บ้านสามารถนำเงินทุนที่ได้มาบริหารให้สมาชิกได้กู้ยืม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพที่ทำอยู่ แต่จากความเคยชินกับรูปแบบการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของภาครัฐในอดีต ทำให้ประชาชนที่เคยได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบเดิมมองว่าเงินประเดิมกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นเงินที่มีลักษณะเหมือนการช่วยเหลือเช่นที่ผ่านมา จึงไม่จำเป็นต้องชำระคืนก็ได้ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายของกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มุ่งหวังให้เงินจำนวน 1 ล้านบาทเป็นทุนประเดิมให้ชุมชนสร้างดอกผลเพื่อขยายเงินทุนให้กับสมาชิกอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต้องกู้ยืมต่อไป

Comments Off on การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านเพื่อการบรรเทาการเงินเหตุฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน
Jul
15
2015

กองทุนสวัสดิการชุมชน

กองทุนสวัสดิการชุมชน คือการสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน ซึ่งหมายรวมถึงทุกอย่างที่จะทำให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในรูปของสิ่งของ เงินทุน น้ำใจ การช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในท้องถิ่น ที่มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ก่อให้เกิดรายได้ลดรายจ่าย นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน โดยสังคมไทยมีพื้นฐานวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันมายาวนาน มีสวัสดิการแบบธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกันระหว่างคนกับคน และคนกับธรรมชาติ เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของชุมชนในการดูแลกันและกันก็ลดลง แต่หลังจากสังคมไทยประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ส่วนหนึ่งได้ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันฟื้นฟูระบบคุณค่าเดิม ทุนทางสังคมที่มีอยู่มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะของการจัดสวัสดิการจากฐานทุนด้านต่าง ๆที่มีอยู่ของชุมชน เช่น สวัสดิการจากฐานกลุ่มออมทรัพย์ องค์กรการเงิน วิสาหกิจชุมชน ความเชื่อทางศาสนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ การดำเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชน 1. เป็นกองทุนที่มี สมาชิก ทำงานให้บริการสมาชิกและ/หรือคนอื่นๆในชุมชนตามที่สมาชิกตกลงร่วมกัน 2. เงินกองทุน มาจากการสมทบของสมาชิก การบริจาคสมทบของหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการระดมทุนเพิ่มเติมด้วยวิธีการต่างๆ ปัจจุบันกองทุนส่วนใหญ่สมาชิกสมทบวันละ๑ บาทหรือปีละ ๓๖๕ บาท แต่ก็มีกองทุนบางส่วนที่ใช้การระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น จากผลกำไรกลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯเงินสมทบดังกล่าวจะไม่คืนเงินเมื่อสมาชิกลาออก 3. การบริหารจัดการ […]

Comments Off on กองทุนสวัสดิการชุมชน
Jun
24
2015

กองทุนช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ .ศ. 2551 โดย มี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่าย สำหรับการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และให้การสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนด้านการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ประกอบด้วย 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน คือ เป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยกองทุนให้ความช่วยเหลือในกรณีต่อไปนี้ คือการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์, การคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่ 2. การยื่นขอรับความช่วยเหลือ กรณีที่ผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส่วนกรณีที่ผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นๆ 3. หลักฐานประกอบการยื่นขอรับความช่วยเหลือ ประกอบด้วย คำขอรับความช่วยเหลือตามแบบฟอร์มที่กำหนด , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดที่ขอรับการช่วยเหลือ และหลักฐานประกอบอื่น ๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 4. ประเภทรายการที่สามารถให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย – ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ – ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าพาหนะ ค่าอาหารระหว่างติดต่อ รักษาพยาบาล – ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ – […]

Comments Off on กองทุนช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์